ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Rijlessen

1.1: Voor rijlessen dient de kandidaat 16,5 jaar of ouder te zijn.

1.2: Bij de rijlessen dient de kandidaat een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen in geval van verkeerscontrole of nood.

1.3: Lessen kunnen alleen ingepland worden in overleg met de Instructeur of administratie via de rijlesplanner/App.

1.4: Je dient ervoor te zorgen dat je tijdig op de afgesproken plaats aanwezig bent. Bent je iets verlaat, wees er dan gerust op dat uw rijinstructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats op je zal wachten. Ben je dan nog niet aanwezig op de afgesproken plaats, dan heeft Autorijschool FlevoTraffic het recht om je de rijles (lessen) toch inrekening te brengen.

1.5: Je mag een rijles annuleren of verzetten. Annulering dient te gebeuren, minimaal 48 uur voor afspraak via WhatsApp (06 28 68 58 12) of email administratie@flevotraffic.nl. Anders heeft Autorijschool FlevoTraffic het recht om je deze rijles toch in rekening te brengen. Afmeldingen binnen 48 uur wordt in rekening gebracht (tegen uurtarief) of verrekend met uren in het pakket.

1.6: Een pakket is geen garantie dat je na het aantal uren van het pakket klaar bent voor het  examen. Dit verschilt per leerling, het kan zijn dat je nog meer lessen nodig hebt. Deze kun je bij kopen.

1.7: te letten of het pakket overschreden wordt. Dit kan met de rijbewijs app of rijlesplanner of je eigen agenda.

1.8: In overleg met de instructeur kan de leerling kijken naar een vervolgpakket of lessen op basis van de uurtarief. Wordt er gekozen voor een vervolg of een tweede pakket, dan dient deze nogmaals via de website ingeschreven te worden, met in de opmerking ”extra pakket” Wanneer er door de leerling geen vervolgpakket wordt aangevraagd, worden de uren boven het pakket op basis van de dan geldende uurtarief in rekening gebracht!

1.9: Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

  1. Rijexamen voorwaarden

2.1: De leerling dient geslaagd te zijn voor het theorie-examen voordat de leerling kan deelnemen aan een Tussentijdse Toets of he praktijkexamen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Indien de leerling het theorie-examen te kort van tevoren inplant ten opzichte van een toets of praktijkexamen met als gevolg dat de leerling zakt en niet meer opnieuw een theorie-examen afkan nemen voor de toets of examen, dan gaat de toets of het praktijkexamen niet door en zijn de kosten voor eigen rekening. Autorijschool FlevoTraffic is hiervoor niet aansprakelijk.

2.2: Op dag van examen wordt er 1,5 uren gereden van en naar het examen. Deze uren worden of met het pakket verrekend (wanneer er nog uren over zijn) of apart in rekening gebracht op basis van het uurtarief. Houdt daarom bij de planning er rekening mee dat op dag van examen 1,5 uren gereserveerd worden.

2.3: Als je praktijkexamen niet kan plaatsvinden, dan geldt het volgende:
Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet u het nieuwe examen betalen. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantie data aan Autorijschool FlevoTraffic schriftelijk hebt doorgegeven. Of als je bijvoorbeeld niet de juiste of geldige documenten kunt overleggen (zoals het identiteitsbewijs) dan moet je alsnog de kosten voor het nieuwe examen dragen.

  1. Betaling

3.1: Facturen Autorijschool FlevoTraffic aan de leerlingen worden hoofdzakelijk verstuurd via de e-mail en indien noodzakelijk en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de Autorijschool FlevoTraffic per e-mail, verstuurd per post.

3.2: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per bank worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3: Autorijschool FlevoTraffic is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister  tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.

3.4: Indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling is niet binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen betaald, dan ontvangt de leerling dag na de achterstand was opgetreden een herinnering. Autorijschool FlevoTraffic is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.

3.5: Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan Autorijschool FlevoTraffic de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is.

3.6: Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Autorijschool FlevoTraffic gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. Autorijschool FlevoTraffic dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

3.7: Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Autorijschool FlevoTraffic de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Als dan is Autorijschool FlevoTraffic gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Autorijschool FlevoTraffic inrekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Autorijschool FlevoTraffic zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat Autorijschool FlevoTraffic minder schade lijdt.

3.8: Betalingsafspraken, termijnen ed. gemaakt met de instructeur zijn niet geldig. Hierover kan contact opgenomen worden met de administratie. Contante betaling alleen mogelijk op kantoor. Contante betalingen aan de instructeur is op eigen risico.

  1. Annulering examen

4.1: kan gaan vanwege de slechte weersomstandigheden, dan zal het CBR de toets of het examen uitstellen. Dit betekent dat de toets of het examen op een later moment kosteloos ingehaald dient te worden. Autorijschool FlevoTraffic kan direct via het reserveringssysteem een nieuwe reservering maken. Voor deze uitgestelde toets of examen worden alleen nog de extra urenrijles in rekening gebracht.

4.2: Als de lesauto defect is op de dag van de Tussentijdse Toets of het praktijkexamen, of als de examinator de lesauto heeft afgekeurd, dan zal Autorijschool FlevoTraffic een nieuwe reservering maken om de toets of het examen in te halen. De kosten van de toets/examen zijn voor rekening van autorijschool Flevo Traffic. De rijlessen die je extra neemt komen wel voor eigen rekening.

4.3: In overleg met de instructeur kan de leerling kijken naar een vervolgpakket of lessen op basis van de uurtarief. Wordt er gekozen voor een vervolg of een tweede pakket, dan dient deze nogmaals via de website ingeschreven te worden, met in de opmerking ”extra pakket”. Wanneer er door de leerling geen vervolgpakket wordt aangevraagd, worden de uren boven het pakket op basis van de dan geldende uurtarief in rekening gebracht. Niet afgemaakte rijlessen worden niet gerestitueerd.

4.4: Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeen gekomen rijlessen of met het geven van rijlessen over de overeengekomen pakket. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als je rijschool zo’n ernstige reden hier voor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. De rijschool moet je dan wel duidelijk maken waarom hij de rijlessen wil beëindigen. Had je al rijlessen vooruitbetaald, dan moet de rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terug betalen.

  1. Vrijwaring

Stel dat je tijdens de rijlessen of het praktijkexamen een bekeuring krijgt/rijdt of schade veroorzaakt aan een auto van een andere weggebruiker of aan de lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:

5.1: Autorijschool FlevoTraffic kan je aansprakelijk stellen voor de gereden boetes. Soms betalen de leerling en instructeur ieder de helft, dat geldt als de boete meer bedraagt dan €40,-. Voor schades draagt de rijschoolzelf het risico.

5.2: Het is verboden om tijdens de rijlessen onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen zoals bv medicijnen of drugs die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was wordt je hiervoor aansprakelijk gesteld.

5.3: Autorijschool FlevoTraffic is niet verantwoordelijk voor schade en letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt. Privacy Beleid

Autorijschool FlevoTraffic verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder anders luidende overeenkomst welke u met Autorijschool FlevoTraffic aangaat persoonsgegevens. Autorijschool FlevoTraffic verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming (AVG), in kracht getreden per 25 mei 2018.

  1. Aanvullende voorwaarden

Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding. Dan is Autorijschool FlevoTraffic gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.

Veel succes met je opleiding!
Bij Autorijschool FlevoTraffic zal je geen algemene voorwaarden tegen komen die niet wettelijk bepaald zijn.